Psychotherapie Den Bosch

 

Voor verzekeraars waarmee Hélène Bögels geen contract(en) heeft afgesloten hanteer ik in de praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Mijn beroep is klinisch psycholoog:door de overheid vastgestelde tarieven voor ambulant, kwaliteitsstatuut, sectie II.

Overig (zorg)product (OZP)

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2024: € 132,24 per sessie van 60 minuten. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. 

No show

Indien u niet tijdig (uiterlijk 24 uur voor de afgesproken sessie) afzegt, wordt € 45,- in rekening gebracht.


Betalingsvoorwaarden Psychotherapie Den Bosch

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de patiënt.

Artikel 2 No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Voor deze No Show zal 45 euro in rekening gebracht worden.

Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1 % per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.